fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat

Partner w kancelarii Drab - Grotowska Juszczyńska Achler, gdzie kieruje działem procesowym oraz działem prawa medycznego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń z tytułu błędów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Jak skutecznie dochodzić odszkodowania za błąd medyczny?

Bartlomiej Achler18 lipca 2018Komentarze (0)

Odszkodowanie za błąd medycznySwego czasu prowadziłem sprawę o błąd medyczny przeciwko jednej z wielkopolskich, niepublicznych klinik stomatologicznych. Poszkodowaną była pacjentka, która zarzucała klinice wadliwe przeprowadzenie leczenia kanałowego zębów oraz zabiegów protetycznych. Dość powiedzieć, że skutkiem “leczenia” było umartwienie trzynastu zębów pacjentki. Klientka dochodziła w sprawie zadośćuczynienia, ustalenia odpowiedzialności kliniki na przyszłość oraz odszkodowania z tytułu błędu medycznego.

I właśnie o odszkodowaniu z tytułu błędu lekarskiego dzisiaj dwa słowa. Jak pamiętasz podstawowym roszczeniem w sprawach dotyczących naruszenia praw pacjenta oraz błędów lekarskich jest roszczenie o zadośćuczynienie. Często jednak, obok zadośćuczynienia, pojawia się roszczenie o odszkodowanie. Czym odszkodowanie różni się od zadośćuczynienia i jak skutecznie go dochodzić?

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Podstawową różnicą pomiędzy zadośćuczynieniem za odszkodowaniem jest, że to pierwsze przysługuje za krzywdę – czyli szkodę niemajątkową, której generalnie nie da się wyrazić w pieniądzu. z kolei odszkodowanie służy naprawieniu szkody majątkowej. Pomimo braku ustawowej definicji szkody w polskim prawie, powszechnie przyjmuje się, że

Szkodą jest każdy uszczerbek majątkowy, którego doznaje poszkodowany. Szkoda może obejmować stratę rzeczywistą, czyli konkretny uszczerbek majątkowy oraz utratę korzyści, jaką poszkodowany mógłby osiągnąć gdyby szkody mu nie wyrządzono.

Wysokość odszkodowania zawsze powinna ściśle odpowiadać wysokości szkody. Stąd też do wyliczenia odszkodowania za błąd medyczny należy podejść rzetelnie jeszcze przed wszczęciem procesu, a nie jest to zadanie proste.

Co składa się na szkodę wynikającą z błędu medycznego?

Zgodnie z treścią art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu.

W praktyce oznacza to, ze odszkodowanie za błąd medyczny obejmuje wszelkie wydatki pozostające w związku z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia, jeżeli są konieczne i celowe. Przykładowo można wymienić koszty leczenia (pobytu w szpitalu, konsultacji u wybitnych specjalistów, dodatkowej pomocy pielęgniarskiej, koszty lekarstw itp.), specjalnego odżywiania się, nabycia protez, zakupu koniecznego sprzętu (okularów, aparatu słuchowego, wózka inwalidzkiego itp.) wydatki związane z przewozem chorego do szpitala i na zabiegi z przejazdami osób bliskich w celu odwiedzin chorego w szpitalu, z koniecznością opieki i pielęgnacji, koszty zabiegów rehabilitacyjnych, przygotowania do innego zawodu (np. opłaty za kursy, szkolenia, koszty podręczników i innych pomocy, dojazdów itp.).

Wymienione powyżej wydatki składają się na tzw. szkodę rzeczywistą. Obowiązek naprawienia szkody obejmuje jednak również tzw. utracone korzyści, które obejmuje wszelkie korzyści, jakie poszkodowany uzyskałby, gdyby nie błędne leczenie. Najczęściej w tej kategorii zawierają się utracone zarobki, czy też utrata zysków z prowadzonej działalności zawodowej.

Związek przyczynowy pomiędzy zdarzeniem a szkodą

Bardzo ważnym elementem żądania odszkodowania z jakiegokolwiek tytułu, a odszkodowania z tytułu błędu medycznego w szczególności, jest konieczność wykazania tzw. związku przyczynowego. Chodzi mianowicie o to, że musisz w procesie wykazać, że szkoda jest wynikiem błędu lekarskiego oraz, że, gdyby leczenie było prawidłowe, szkoda nie wystąpiłaby.

„W tzw. procesach lekarskich nie jest wymagane jednoznaczne ustalenie, że gdyby podjęto zgodne ze wskazaniami wiedzy medycznej i dostępnymi metodami działanie, to szkoda nie wystąpiłaby. W odniesieniu do przesłanki związku przyczynowego wystarczające może być dowiedzenie, że nakazane działanie znacznie zmniejszyłoby prawdopodobieństwo wystąpienia szkody.” (wyrok SA w Łodzi z 23.04.2018 r., I ACa 1074/17)

Co więcej –  będziesz musiał wykazać również winę lekarza lub podmiotu leczniczego (tzw. wina anonimowa). Kwestia winy to, generalnie, „temat – rzeka”, więc pozwól, że dziś go pominę.

Przygotuj się do procesu

Wróćmy na chwilę do sprawy, o której wspomniałem na wstępie. Pacjentka domagała się w procesie odszkodowania za koszty dodatkowego leczenia w innych gabinetach stomatologicznych, koszty przejazdów, koszt zakupu lekarstw. Ponadto żądała zasądzenia odszkodowania za utracone korzyści, które polegały na zmniejszeniu dochodów z wynagrodzenia za pracę, utracie zysków z działalności gospodarczej, oraz niepowodzenie planów inwestycyjnych, które zostałyby pomyślnie sfinalizowane, gdyby nie wyrządzona jej szkoda.

Sąd, rozpoznając sprawę, uznał wszystkie powyższe roszczenia za uzasadnione. Analizując treść złożonych wraz z pozwem dokumentów oraz zgłoszonych przez powódkę świadków, sąd nie miał wątpliwości, że roszczenia pacjentki zostały odpowiednio udowodnione i uznał je za zasadne zasądzając na rzecz powódki niemal całą żądaną kwotę odszkodowania.

Piszę o tej sprawie dlatego, że, prawdę mówiąc, był to jeden z prostszych procesów o odszkodowanie. Co o tym przesądziło? Głównie to, że Klientka była do niego doskonale przygotowana i bardzo dobrze współpracowała z kancelarią dostarczając wszystkie niezbędne dokumenty oraz inne dowody, a także konsekwentnie realizując przyjętą strategię procesową.

Pamiętaj więc – rzetelne przygotowanie procesu to już połowa sukcesu 😉

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@dja-legal.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Radcowie prawni i adwokaci spółka partnerska z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@dja-legal.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: