fbpx

Bartłomiej Achler

adwokat
specjalista od prawa medycznego

Jestem prawnikiem branży medycznej. Zabezpieczam prawne interesy podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów medycznych.
[Więcej >>>]

Potrzebujesz pomocy?

Tajemnica lekarska i dokumentacja medyczna po śmierci pacjenta. Zmiany w prawie.

Bartlomiej Achler13 stycznia 2019Komentarze (0)

Tajemnica lekarskaJuż wkrótce wejdą w życie nowe zasady ujawniania tajemnicy lekarskiej oraz udostępniania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci pacjenta. Prezydent podpisał uchwaloną przez Sejm ustawę zmieniającą dotychczasowe, bardzo nieprecyzyjne, przepisy w tym zakresie.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy m.in., że jednym ze skutków nowych przepisów będzie

zapewnienie że tajemnica lekarska nie będzie w jednostkowych przypadkach wykorzystywana do ukrywania błędów w leczeniu, wbrew interesowi pacjenta

oraz, że

ustawa będzie miała pozytywny wpływ na funkcjonowanie podmiotów leczniczych oraz wykonywanie działalności leczniczej, poprzez likwidację ryzyka nieświadomego naruszenia przepisów ustawy w zakresie dostępu do informacji o zmarłym pacjencie oraz znaczące uproszczenie procedur związanych z tym dostępem

Tajemnica lekarska po śmierci pacjenta – stan obecny

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, lekarz jest związany tajemnicą lekarską również po śmierci pacjenta. Informacje objęte tajemnicą mogą zostać jednak ujawnione, jeżeli zgodę na to wyrazi osoba bliska.

Problem pojawia się w przypadku, gdy pomiędzy osobami bliskimi istnieje spór co do ujawnienia tajemnicy lekarskiej. Jeżeli jedna z nich zgadza się na ujawnienie, a druga zgłasza sprzeciw, lekarz nie może tajemnicy ujawnić.

Przepisy nie określają trybu postępowania w takiej sytuacji. Stąd też w praktyce osoby bliskie często są pozbawione dostępu do informacji dotyczących stanu zdrowia zmarłego. Wystarczy, że jedna z nich sprzeciwi się ujawnieniu tajemnicy lekarskiej, czym blokuje dostęp do danych o stanie zdrowia zmarłego.

Co się zmieni?

Po wejściu w życie nowych przepisów zachowana zostanie zasada, że zgodę na ujawnienie danych objętych tajemnicą lekarską będzie mogła wyrazić osoba bliska. Zmieniają się jednak zasady wyrażenia sprzeciwu na takie ujawnienie.

Sprzeciw na ujawnienie tajemnicy lekarskiej będzie mogła zgłosić albo osoba bliska, albo sam pacjent. Rzecz jasna pacjent będzie mógł taki sprzeciw wyrazić za życia. Sprzeciw będzie dołączany do dokumentacji medycznej pacjenta.

Szerszy krąg osób bliskich

Obecnie ustawa za osobę bliską uznaje:

  • małżonka,
  • krewnego do drugiego stopnia w linii prostej (dziadkowie i wnuki)
  • powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej (teściowie, synowa, zięć)
  • przedstawiciela ustawowego (np. rodzice)
  • osobę pozostającą we wspólnym pożyciu (np. konkubent, partner) lub osobę wskazaną przez pacjenta.

W aktualnym stanie prawnym do kręgu osób bliskich nie zalicza się zatem rodzeństwa pacjenta. Absurd? Cóż, już niedługo. Po wejściu w życie nowych przepisów bracia i siostry pacjenta zostaną zaliczeni do kręgu osób bliskich.

Tym samym rodzeństwo nabędzie istotne uprawnienia w sprawie dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta.

Sąd rozstrzygnie spory

W przypadku, jeżeli pomiędzy bliskimi pacjenta wystąpi spór co do ujawnienia tajemnicy, decyzję podejmie sąd. Będzie to sąd właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego. Oczywiście sąd nie będzie działał w takich sprawach z własnej inicjatywy, a jedynie na wniosek.

Wniosek do sądu będzie mogła złożyć każda z osób bliskich oraz lekarz. W przypadku wątpliwości, czy dana osoba należy do kręgu osób bliskich, lekarz będzie miał prawo wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie również tej kwestii.

Jeżeli pacjent za życia sprzeciwi się ujawnieniu tajemnicy lekarskiej, osoba bliska będzie mogła wystąpić do sądu o wyrażenie zgody na takie ujawnienie. Będzie to jednak możliwe w dwóch przypadkach

  • gdy będzie to niezbędne dla dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia z tytułu śmierci pacjenta;
  • gdy ujawnienie będzie niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

Sąd będzie rozstrzygał tego rodzaju sprawy w postępowaniu nieprocesowym.

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

Zmiany obejmą również zasady udostępniania dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta. Zakres tych zmian będzie zbliżony do zmian w zakresie tajemnicy lekarskiej.

Dokumentacja będzie mogła zostać udostępniona osobie upoważnionej przez pacjenta za życia, lub przedstawicielowi ustawowemu pacjenta. Udostępnienie dokumentacji medycznej tym osobom będzie w zasadzie bezwarunkowe.

Nieco inaczej sprawa wygląda w odniesieniu do osób bliskich. Dokumentacja medyczna będzie mogła zostać udostępniona osobie bliskiej, chyba, że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska. Dokumentacji nie będzie można udostępnić również, gdy jeszcze za życia sprzeciwił się temu pacjent.

Podobnie, jak w przypadku tajemnicy lekarskiej, sąd będzie rozstrzygał spory dotyczące udostępniania dokumentacji. Będą to następujące sprawy:

  • wyrażanie zgody na udostępnienie dokumentacji w przypadku sporu pomiędzy osobami bliskimi;
  • rozstrzyganie wątpliwości czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji lub sprzeciwiająca się udostępnieniu jest osobą bliską;
  • wyrażanie zgody na udostępnienie dokumentacji medycznej, gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu.

Od kiedy stosujemy nowe zasady?

Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z informację Rządowego Centrum Legislacji ogłoszenie ma nastąpić najpóźniej do dnia 25 stycznia 2019 r.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: 600 266 691e-mail: bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Bartłomieja Achlera prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Bartłomiej Achler prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria adwokacka Bartłomiej Achler z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem bartlomiej.achler@prawodlazdrowia.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: